Opis projektu

Dolnośląska Federacja na rzecz Rodziny (dalej również: DFR) to projekt, który poprzez zaangażowanie społeczne ma zakotwiczyć młodych i młode rodziny w swoich społecznościach lokalnych. Poprzez zaangażowanie w poprawienie własnego środowiska – przestrzeni legislacyjnej, otoczenia instytucjonalnego, środowiska naturalnego – rodziny zwiążą się ze swoją „małą ojczyzną”.

Chcemy zwiększyć zaangażowanie obywateli zrzeszonych w ramach organizacji pozarządowych na rzecz rodziny. Chcemy pokazać młodym, że zaangażowanie w lokalne społeczności to droga do realnego wpływania na otaczającą rzeczywistość. Poprzez te działania chcemy wytworzyć wśród odbiorców narzędzia, kompetencje do aktywnego włączania się w istniejące organizacje społeczne oraz do tworzenia nowych – miejsc spełniania aspiracji życiowych, miejsc włączania się w lokalna politykę, w końcu miejsc wykuwania strategii i idei dla własnego regionu.

Projekt ma przeciwdziałać społecznemu „imposybilizmowi”, wygodnym postawom społecznym „nie da się”, w kierunku faktycznych działań kształtujących rzeczywistość, poprzez podniesienie kompetencji, ukazanie dróg osiągania celów, podzielenie się dobrymi praktykami i przykładami.

Dolnośląska Federacja na rzecz Rodziny przyjmuje dwutorową strategię działań:
1. Działania na rzecz istniejących organizacji pozarządowych
Dolnośląska Federacja na rzecz Rodziny ma na celu przede wszystkim skonsolidowanie dotychczasowych działań istniejących już organizacji pozarządowych. Chcemy, aby głos organizacji ,w których celach statutowych i faktycznych działaniach dobro rodziny postawione jest w centrum, Był lepiej słyszalny, skutecznie artykułowany, docierał do decydentów. Dolnośląska Federacja ma skupić wszystkie dotychczasowe działania jakie podejmowały poszczególne organizacje pozarządowe. Projekt będzie realizowany w dwóch aspektach wertykalnym i horyzontalnym (szerzej opisanym w opisie grupy docelowej). Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście frekwencja Organizacji Pozarządowych które wezmą udział w dolnośląskiej federacji na rzecz rodziny kropka będzie to wpływać przede wszystkim na siłę głosu jaką dysponować będzie Federacja w komunikacji z decydentami. Wysoka frekwencja przełoży się również na możliwość oddziaływania w zakresie Edukacji i wzmacniania kompetencji organizacji pozarządowych kropka równocześnie w sytuacji uzyskania wręcz powszechnego udziału Organizacji Pozarządowych w ramach federacji na rzecz rodziny poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i samorządowej – uzyskają pewność że przekazywanie informacji czy konsultowanie poszczególnych pomysłów które choćby we fragmencie dotyczą egzystowania rodzin – równa się przeprowadzeniu konsultacji o charakterze powszechnym w którym głos zabrały jednostki najbardziej zaangażowane na rzecz życia publicznego, znające problemy rodziny od podszewki, sięgając w tym samym poza komunikacja oficjalną uzależnioną w chwili obecnej wyłącznie od środków komunikacji na odległość.

2. Działania na rzecz młodzieży
Kryzys demograficzny spowodowany jest nie tylko nikłą dzietnością, ale również depopulacja i migracje wewnętrzne. W regionach peryferyjnych brak odpowiedniej infrastruktury i usług. Brakuje silnej tożsamości lokalnej co powoduje rozbicie więzi rodzinnych. Równocześnie nie wypracowano jak dotąd dobrych praktyk samorządowych, które skłoniłyby młodych do powrotu do swoich rodzinnych miejscowości po odbyciu studiów w metropolii.
W ostatnim czasie w województwie Dolnośląskim odbyły się konsultacje dot. polityk młodzieżowych. Spotkanie online wyzwoliło falę społecznego entuzjazmu w osobach młodych – pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej – dzięki odpowiedniej promocji, dotarł do młodych liderów i skupił na spotkaniu ponad 100 osób aktywnie włączających się w życie swoich małych ojczyzn. Chcemy to kontynuować poprzez zagospodarowanie tych osób, jak również wszystkich innych, którzy widzą wartość w życiu i działaniu dla swojej najbliższej okolicy.
Planujemy wywołać zaangażowanie młodzieży w życie obywatelskie poprzez:
– ukazanie możliwych form aktywności, które przekładają się na podniesienie komfortu życia lokalnej społeczności ,
– dostarczenie narzędzi do monitorowania procesu legislacyjnego,
– ukazanie możliwości aktywnego wpływania na proces legislacyjny (aktywne kształtowanie przestrzeni publicznej),
– szersze konsultowanie projektów dotyczących młodzieży obecnie,
– szersze konsultowanie również projektów wpływających na życie przyszłego pokolenia (strukturalnych, pokoleniowych, mających znaczenie dla dzisiejszej młodzieży z punktu widzenia zakładania rodziny, polityk socjalnych, polityk senioralnych itp.)
– wspieranie dialogu międzypokoleniowego rodzicie – młodzież – seniorzy – budowanie wspólnoty rodzin, które znając przeszłość, kształtują teraźniejszość, w celu utworzenia lepszej przyszłości dla swoich dzieci,
– zachęcanie do tworzenia form obywatelskiej aktywności młodzieży – rady młodzieżowe przy JST, stowarzyszenia zwykłe, fundacje i stowarzyszenia funkcjonujące na danym terenie (promocja uczestnictwa w NGO, jako formy świadomego obywatelstwa, nowoczesnego patriotyzmu),
– wskazywanie nowoczesnych form kontaktu z organami administracji rządowej i samorządowej -rozpowszechnianie cyfrowych form partycypacji społecznej (transmisje obrad rad gminnych z udziałem czynnym publiczności, uzyskiwanie informacji publicznych w drodze elektronicznej).
Chcemy uzbroić młodych liderów w niezbędne narzędzia. Dać im warsztat do tego ażeby sami kształtowali i przedstawiali inną narrację. Zmiana tożsamościowa musi się odbywać na różnych szczeblach. Konieczne jest przekazanie know-how do tego, aby budować kontr-propozycje dla modelu konsumpcyjnego/indywidualistycznego. Zarówno w aspekcie demograficznym jak i dla budowania wizerunku rodziny i uświadamiania znaczenia rodziny jako podstawowej tkanki społecznej.